Διαχείριση και Ανάπτυξη Προσωπικού

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Υπολογισμός μισθοδοσίας.

- Έκδοση Μισθοδοτικών καταστάσεων και αποδείξεων πληρωμής για τους εργαζόμενους.

- Aποστολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων και πληρωμή Ι.Κ.Α. (για όσες επιχειρήσεις έχουν μισθοδοσία).

- Ενημέρωση προσλήψεων, απολύσεων και γενικά αλλαγών που αφορούν την μισθοδοσία το προσωπικό και την εξέλιξη της επιχείρησης.

- Συμπλήρωση και υποβολή των εντύπων για ΙΚΑ, Ο.Α.Ε.Δ. και Επιθεώρηση Εργασίας.

- Φ.Μ.Υ. ( Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών ) προσωρινών και οριστικών.