Φορολογικά

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Φορολογίας εισοδήματος ( επαγγελματιών - εταιριών - Ε1, Ε3, Ε9).

- Υπολογισμός του εκκαθαριστικού σημειώματος με ακρίβεια και υπευθυνότητα πριν αποσταλεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.. Ε.Τ.Α.Κ. ( Ενιαίο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας ).

- Υπολογισμός Φ.Π.Α. ( Φόρος Προστιθέμενης Αξίας ) περιοδικών και εκκαθαριστικών.

- Φόρου αμοιβών τρίτων και ελευθέρων επαγγελματιών.

- Συγκεντρωτικών καταστάσεων ( πελατών - προμηθευτών ).