Οργάνωση και εποπτεία μηχανογραφημένου λογιστηρίου

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Τήρηση βιβλίων (όλων των κατηγοριών α, β, και γ Μηχανογραφικά) και φορολογικών υποχρεώσεων.

- Επιλογή του κατάλληλου λογισμικού για την τήρηση των λογιστικών βιβλίων.

- Προετοιμασία οικονομικών καταστάσεων, ισολογισμοί, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως, ισοζύγιο, καρτέλα πελατών-προμηθευτών.

- Εργατικά και ασφαλιστικά θέματα.

- Ολοκληρωμένο φορολογικό σχεδιασμό.

- Κοστολόγηση προϊόντων-υπηρεσιών (πίνακας κοστολόγησης παραγωγής με την κατάλληλη μέθοδο κοστολόγησης για την επιχείρησή σας, αλγεβρική, βαθμιδωτή ή άμεση).

- Ειδικά θέματα.